Tuesday, January 8, 2008

Yankee Doodle Goes to War (Joi Barrios)

Pilipina ako.

At sa bayan ko ngayon

Tatlong libong Amerikanong sundalo ang naroon.

Ito ang awit ko.

Awit ng pagkutya, hinagpis at pagtawag.

I am a Filipina woman.

And in my country

There are three thousand American soldiers.

This is my song.

My song of satire, my lament, my call to action.

Yankee doodle came to town

Riding on a pony

Killed and maimed and tortured us

And called it a... democracy.

Yankee doodle keep it up,

Yankee doodle dandy,

Burn the village and the town,

And with your gun be handy.

Amerika, Amerika

Kay dali mong lumimot, Amerika.

Ipinagpalit ang dugo makapangyari lamang.

Pagkat ano ang halaga ng buhay ng mahirap?

Ang halaga ng buhay ng taong may kulay?

Bawat Pilipino’y may pilat

Pilat ng bayang sinakop ng dahas.

America, America

How easily you forget, America.

You traded lives for power.

What is the value of life in a poor country?

The value of life of a person of color?

We are forever scarred

Filipinos marked by the violence of your war.

Yankee doodle comes again

Riding on a fighter

Brings his war to my country

And calls it a ... democracy.

Amerika, Amerika

Patungo ka na naman sa digma, Amerika.

Ipinagpalit ang dugo para sa langis.

Ang bayan ko’y hindi palaruan

Ng iyong mga tanke’t sundalo.

Ang bayan ay di lamang lupa,

O bundok o dagat.

Ikamamatay namin ang iyong mga punglo

Ikawawasak naming ang iyong mga bomba.

Kami’y mahirap lang

Kami’y taong may kulay

Ngunit inaawit naming ang dangal

Ang laya, ang kapayapaan.

Layas, Amerika

Sa aking bayan ay lumayas.

America, America

Off to war again, America.

Trading blood for oil.

My country is not a playground

For your tanks and soldiers.

A nation is not just land,

Mountains, sea.

We die with your bullets.

We perish with your bombs.

We live in poverty

We are people of color

Yet we sing of dignity,

Sovereignty and peace.

Leave, America

Leave my country, leave.

No comments: